Komunikaty Informacje

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Piekarach Śląskich

Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego OGŁOSZENIE Nr 1/14 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 16 września 2014 roku OGŁOSZENIE Nr 1/14 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 16 września 2014 roku

 

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji

w Piekarach Śląskich

 

 

 

§ 1.

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);

 2. w zakresie wymagań pożądanych:

  a) mający co najmniej 10– letni staż służby w Policji,

  b) mający co najmniej 6–letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,

 3. w zakresie wymagań dodatkowych:

  a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub

 4. posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu prawa lub administracji

 

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;

 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);

 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

 4. koncepcje pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;

 5. oświadczenie kandydata – pisemna zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;

 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);

 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

 

§ 3.

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1) prowadzenie nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi oraz operacyjno- rozpoznawczymi w komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego, Ustawy o Policji, Rozporządzeń oraz Zarządzeń KGP;

2) zatwierdzanie dokumentów w toczących się postępowaniach przygotowawczych oraz formach pracy operacyjnej;

3) nadzorowanie prowadzonych form i metod pracy operacyjnej zgodnie z zarządzeniem pf-634/06 KGP;

4) nadzorowanie czynności poszukiwawczych osób zaginionych o nieustalonej tożsamości lub nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich zgodnie z Zarządzeniem nr 124/12 KGP;

5) nadzorowanie prowadzenia spraw poszukiwawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarządzenie nr pf-670/11 KGP;

6) nadzorowanie i koordynowanie czynności na miejscach poważnych zdarzeń przestępczych;

7) sporządzanie sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących służby operacyjno– rozpoznawczej;

8) współpraca z jednostkami nadrzędnymi KWP, KGP oraz Prokuraturą;

9) prowadzenie czynności wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych oraz skargowych zgodnie z poleceniem Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich;

10) organizowanie szkoleń dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich z zakresu pracy operacyjnej;

11) przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podwładnych przepisów o ochronie informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej;

 

 

§ 4.

 

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62, 41-940 Piekary Śląskie w terminie do dnia 03 października 2014r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.

 

§ 5.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich tel. (32) 3936 218 (tel. resort. 8532 218) lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze „Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

 

§ 6.

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 31 października 2014 roku.

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

insp. mgr Dariusz AUGUSTYNIAK